Preprint

Hongyi Liu, Zirui Liu, Ruixiang Tang, Jiayi Yuan, Shaochen Zhong, Yu-Neng Chuang, Li Li, Rui Chen, Xia Hu 

Preprint

Conference/Journal Papers [google scholar]

(* indicates equal contributions)

Yu-Neng Chuang, Kwei-Herng Lai, Ruixiang Tang, Mengnan Du, Chia-Yuan Chang, Na Zou, Xia Hu 

Transactions on Knowledge Discovery from Data, TKDD 2024 

Ruixiang Tang*, Yu-Neng Chuang*, Xuanting Cai, Mengnan Du, Xia Hu 

Findings of Annual Conference of the North American Chapter of the ACL, NAACL 2024 (LLM + Security)

Yu-Neng Chuang, Ruixiang Tang, Xiaoqian Jiang, Xia Hu

Journal of Biomedical Informatics, JBI 2024 (LLM+Healthcare)

Jinfeng Yang*, Hongye Jin*, Ruixiang Tang*, Xiaotian Han*, Qizhang Feng*, Haoming Jiang, Xia Hu. 

Transactions on Knowledge Discovery from Data, TKDD 2024 (LLM)

Ruixiang Tang, Gord Lueck, Rodolfo Quispe, Huseyin A Inan, Janardhan Kulkarni, Xia Hu

Findings of Empirical Methods in Natural Language Processing, EMNLP 2023 (LLM + Privacy)

Ruixiang Tang*, Jiayi Yuan*, Yiming Li, Zirui Liu, Rui Chen, Xia Hu 

Conference on Neural Information Processing Systems, NeurIPS 2023 (LLM + Security)

Zirui Liu*, Guanchu Wang*, Shaochen Zhong, Zhaozhuo Xu, Daochen Zha, Ruixiang Tang, Zhimeng Jiang, Kaixiong Zhou, Vipin Chaudhary, Shuai Xu, Xia Hu 

Conference on Neural Information Processing Systems, NeurIPS 2023 (LLM + Efficiency)

Ruixiang Tang, Yu-Neng Chuang, Xia Hu

Communications of the ACM, 2023 (LLM + Security)

Ruixiang Tang*, Xiaotian Han*, Xiaoqian Jiang, Xia Hu

AMIA 2023 Annual Symposium (LLM + Privacy + Healthcare)

Jiayi Yuan, Ruixiang Tang, Xiaoqian Jiang, Xia Hu

AMIA 2023 Annual Symposium  (LLM + Healthcare) (Best Student Paper )

Ruixiang Tang, Dehan Kong, Longtao Huang, Hui Xue 

Findings of Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, ACL 2023 (LLM + Robustness)

Syed A. Rizvi, Ruixiang Tang, Xiaoqian Jiang, Xiaotian Ma, Xia Hu

AMIA 2023 Annual Symposium

Yu-Neng Chuang, Guanchu Wang, Chia-Yuan Chang, Kwei-Herng Lai, Ruixiang Tang, Fan Yang, Alfredo Costilla Reyes, Kaixiong Zhou, Xiaoqian Jiang, Xia Hu. 

Conference on Information and Knowledge Management, demo paper, CIKM 2023 (Best Demo Paper Honorable Mention)

Ruixiang Tang*, Hongye Jin*, Curtis Wigington, Mengnan Du, Rajiv Jain, Xia Hu 

Conference on Information and Knowledge Management, short paper, CIKM 2023

Ruixiang Tang, Mengnan Du, Xia Hu. 

European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, ECML PKDD 2023

Ruixiang Tang,  Qizhang Feng, Ninghao Liu, Fan Yang, Xia Hu 

SIGKDD Exploration Letter, 2023

Shenghan Zhang*, Haoxuan Li*, Ruixiang Tang*, Sirui Ding*, Laila Rasmy, Degui Zhi, Na Zou, Xia Hu. 

IEEE International Conference on Healthcare Informatics, ICHI, 2023

Sirui Ding, Ruixiang Tang, Daochen Zha, Na Zou, Kai Zhang, Xiaoqian Jiang, Xia Hu

AMIA 2022 Annual Symposium (Best Student Paper Finalists )

Mengnan Du, Ruixiang Tang, Weijie Fu, Xia Hu

AAAI, 2022

Ruixiang Tang*, Ninghao Liu*, Fan Yang, Na Zou, Xia Hu

Frontiers in Big Data, 2021

Ruixiang Tang, Mengnan Du, Yuening Li, Zirui Liu, Na Zou, Xia Hu

The Web Conference, WWW 2021

Mengnan Du, Subhabrata Mukherjee, Guanchu Wang, Ruixiang Tang, Ahmed Awadallah, Xia Hu 

Conference on Neural Information Processing Systems, NeurIPS 2021

Qizhang Feng, Ninghao Liu, Fan Yang, Ruixiang Tang, Mengnan Du, Xia Hu

International Conference on Learning Representations, ICLR 2021

Fangsheng Wu, Mengnan Du, Chao Fan, Ruixiang Tang, Yang Yang, Ali Mostafavi, Xia Hu 

IEEE Transactions on Computational Social Systems, 2021

Ruixiang Tang, Mengnan Du, Ninghao Liu, Fan Yang, Xia Hu

ACM International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining, KDD 2020

Chunze Lin, Ruixiang Tang, Darryl D Lin, Langechuan Liu, Jiwen Lu, Yunqiang Chen, Dashan Gao, Jie Zhou 

IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, ISBI 2020

Chunze Lin, Ruixiang Tang, Darryl D Lin, Langechuan Liu, Jiwen Lu, Yunqiang Chen, Dashan Gao, Jie Zhou 

International Workshop on Simulation and Synthesis in Medical Imaging, 2020

Ruixiang Tang, FI Tushar, S Han, R Hou, GD Rubin, JY Lo

SPIE Medical Imaging: Computer-Aided Diagnosis, 2019 

Wanyi Fu, Shobhit Sharma, Taylor Smith, Rui Hou, Ehsan Abadi, Vignesh Selvakumaran, Ruixiang Tang, Joseph Y Lo, 

W Paul Segars, Anuj J Kapadia, Justin B Solomon, Geoffrey D Rubin, Ehsan Samei. 

SPIE Medical Imaging: Physics of Medical Imaging, 2019